• Každý účastník nese sám za sebe i své chování k ostatním účastníkům kurzu plnou odpovědnost.
  • Účast na kurzu není možná v případě, že se účastník psychiatricky léčí, nebo je aktuálně nakažen infekční chorobou.
  • Tento kurz nenahrazuje psychoterapii, i když může mít terapeutické účinky. Může být emocionálně náročný, a to především pro ty, kdo mají závažnější psychické problémy. Abychom mohli zajistit vaši bezpečnost, prosíme, abyste nás o těchto skutečnostech písemně, nebo ústně informovali. Tyto informace považujeme za přísně důvěrné.
  • Účastníci mladší 18 let přiloží k přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce či opatrovníka.

Čestné prohlášení účastníka

Prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádných závažných okolností ve svém zdravotním, zvláště psychickém stavu, ani jiných okolností, které by mi bránily v účasti na tomto kurzu.